Dla strażaka

Usprawiedliwiona nieobecność strażaka ochotnika w pracy 

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (DzU z 1996 r. nr 60, poz. 281) mówi jasno, że pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem OSP.

 

Takie prawo przysługuje członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczo - gaśniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu.

Co ważne, przepis mówi również o czasie w którym strażak uczestniczy w szkoleniach pożarniczych. Trzeba jednak pamiętać, że ustawodawca na takie okoliczności przewidział tylko 6 dni w roku.

Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym – na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Czas koniecznego wypoczynku strażaka po zakończeniu akcji ratowniczo – gaśniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją.

W razie skorzystania przez strażaka z zwolnienia od pracy, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez strażaka od właściwego organu (Gmina) rekompensaty pieniężnej z tego tytułu – w wysokości ustalonej przez dany Urząd Gminy, jednak nie więcej niż 1/175 średniego wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst ślubowania strażaka - ochotnika


"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej strazy pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne".

 

Przykazania strażaka

1. Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoich obowiązków, jesteś jako wilk w owczej skórze.

2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest podstawą wszystkich cnót, jakie prawego strażaka zdobić powinny.

3. Bądź czujny - czujny jak kogut w nocy, jak orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na ratunek. Śpij jak zając, a bądź mężny jak lew

4. Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj życia i zdrowia tam, gdzie osiągnąć się nic nie da, lub gdzie oczywiste niebezpieczeństwo życiu zagraża. Nie czyń brawury, dla popisu, lecz wszystko czyń co każe obowiązek, co każą przełożeni, co wymaga dobrego dzieła, któremu służysz.

5. Będziesz posłuszny przełożonym swoim. Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli.

6. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głos: "Porządek jest duszą świata". Bez porządku ani państwo, ani dom ostać się nie może.

7. Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego.

8. Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne hasło strażackie: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" uczy, jakiego rodzaju ma być koleżeństwo w drużynach strażackich.

9. Będziesz spełniał obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń jak najemnik, który rad wykręca się od roboty.

10. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek twojej śmierci lub kalectwa.

 

 

 

 

 

Dystynkcje członków OSP

OZNACZENIA POJAZDÓW STRAŻACKICH

 

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj samochodu


G – gaśniczy
S – specjalny

Druga litera oznacza ciężkość samochodu
L – lekki (do 4 ton)
C – ciężki
Brak oznaczenia – oznacza samochód średni

 

Następne litery określają w przypadku samochodów gaśniczych:

 
B – zbiornik na wodą
A – autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M – motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr – zbiornik na proszek

Cyfry oznaczają:
- pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
- druga wydajność autopompy w hl/min
- druga wydajność motopompy w hl/min

przykład: GLBA 0,4/2 – oznacza samochód lekki gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 400 l., autopompą o wydajności 2000 l. na minutę,
przykład: GBA 2,5/16 – oznacza samochód średni gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 2500 l., autopompą o wydajności 1600 l. na minutę,
przykład: GCBA 5/32 – oznacza samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 5000 l., autopompą o wydajności 3200 l. na minutę,

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich rodzaj:
D – drabina (cyfra określa długość w metrach)
H – podnośnik hydrauliczny (cyfra okresla długość w metrach)
Rd – ratownictwo drogowe
Rt – ratownictwo techniczne
Rchem – ratownictwo chemiczne
Dz – dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
 – dowodzenia i łączności
W – węzowy
Op – operacyjny
Rwod – ratownictwo wodne
Rekol – ratownictwo ekologiczne

 

 

KONTAKT

 

E-mail:osppustawola@op.pl

 

Polecane strony

 

  photo logo_osp_sw_zps9906acfc.jpg

 

 photo logo-stopka_zpsc7b22b37.png

 

 photo logo_osp_sw_zps3e350265.jpg

 

 

 

 photo logo-stopka_zpsefcc8fdd.png

 

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Licznik odwiedzin: Katalog